اشنایی

بی شک الکتریسیته یکی از انرژی هایی است که بیشترین استفاده را دارد.

بدون الکتریسیته، استفاده از وسایل روشنایی ،تلوزیون، تلفن و اغلب وسایل خانگی غیر ممکن میشود.اکثر وسایل نقلیه نیز به کمک ابزار برقی کار میکند.

در مجموع میتوان گفت که الکتریسیته تقریبا در همه جا کاربردارد و انزی الکتریکی مثل خون در رگهای جهان صنعت در جریان است.

-پیدایش مغناطیس

مغناطیس نخست دو هزار سال پیش بوسیله یونانیان کشف شد.انها متوجه شدند که برخی از سنگها، آهن را جذب میکند.

2000 سال پیش یونانیان پی بردند که وقتی ماده ای به نام کهربا به ماده دیگری مالش داده میشود با نیروی مرموزی باردار خواهد شد.چنین بارداری ، اجسامی مانند برگ خشک و براده های چوب را جذب میکند، انها این کهربا را الکترون نامیدند و کلمه الکتریسیته از ان گرفته شده است .

بیایید از الکتریسیته به صورت بهینه مصرف کنیم.

خدایا سپاسگذارم.